سفارش کتاب

سفارش خود برای دریافت کتاب های مهدوی را با کامل کردن این فرم ثبت کنید
  • در صورتی که این یک سفارش سازمانی است، نام سازمان یا اداره دولتی یا خصوصی متقاضی را وارد کنید. در غیر این صورت در این بخش چیزی وارد نکنید
  • شماره تلفن یا همراه خود را وارد کنید
  • عنوان کتاب یا کتاب هایی را که میخواهید سفارش دهید وارد کنید لطفا هر عنوان را در یک خط وارد کنید و در مقابل آن با یک عدد تعداد مورد نظرتان از آن کتاب را نیز وارد کنید.
  • آدرس خود را به طور کامل ثبت کنید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .